20181018 Regionals: Kahoks vs WarriorsBakerCawveyLiljegrinSimpsonWhiteheadWyatt